Aktualności

Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej - szkolenie

Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej - szkolenie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką kreowania marki lokalnej.

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łużna

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łużna

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1436 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna, informujemy że Urząd Gminy Łużna przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych .

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, Urząd Gminy Łużna informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego będzie można składać osobiście w budynku urzędu w pok. nr 12 (parter)

XXXV Sesja Rady Gminy Łużna - 25 stycznia 2021 - transmisja online

XXXV Sesja Rady Gminy Łużna - 25 stycznia 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 25 stycznia 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Terminy odbioru odpadów zmieszanych w 2021 roku

Nabór na Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej

Nabór na Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej

Wójt Gminy Łużna ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Zachęcamy do zgłaszania uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I

W dniu 02.11.2020 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I”. Przedmiotem zamówienia jest budowa głównych kolektorów grawitacyjnych wraz z dopływami bocznymi o łącznej długości 2498,9 mb.

Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Łużna

Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Łużna

W dniu 13.01.2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą : „Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Łużna”.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa