Konkurs projektów na sprzyjanie rozwojowi sportu na obszarze Gminy Łużna w 2019 roku

Wójt Gminy Łużna ogłasza konkurs projektów na wsparcie finansowe z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w dyscyplinie sportu; piłka nożna, podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa realizowanych na obszarze Gminy Łużna w 2019 roku.

 

Na wsparcie finansowe projektów z zakresu rozwoju sportu przeznacza się w budżecie
Gminy Łużna kwotę 50 000,00 zł .

O dotację może ubiegać się klub sportowy nienależący do sektora publicznego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Łużna prowadzi działalność sportową            i złoży wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Łużna Nr V/34/11 z dnia 25.02.11 r. w terminie do dnia 22 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Łużna, pok. nr 111).

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć :

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie finansowe lub informacja finansowa za ostatni rok,
3) dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub
okręgowe związki sportowe.
5.W razie przedstawienia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 4, muszą być one uwierzytelnione
przez dwie osoby reprezentujące podmiot.

1. Projekty i objęte w nim przedsięwzięcia muszą spełniać warunki merytoryczne i finansowe otrzymania dotacji, w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie :
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach,
4) utrzymania obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, stanowiących
własność Gminy Łużna,
5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
6) wynagrodzenia dla kadry sportowej,
7) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
8) koszty ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym oraz opłat
regulaminowych i licencyjnych klubu sportowego,
9) koszty obsługi administracyjnej projektu.
 

2. Z dotacji z ust.1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,
4) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu
podatków i składek ZUS,
5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.
3. Wynagrodzenie dla kadry sportowej, o którym mowa w ust.1 pkt 6 nie może przekroczyć
50 % całkowitej kwoty dotacji przyznanej z budżetu gminy, o której mowa w niniejszej
uchwale.


 

Wójt Gminy Łużna

Mariusz Tarsa

/podpis na oryginale/


Załączniki :

  1. Wniosek o przyznanie dotacji.
  2. Ogłoszenie konkursu.