Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli na rok 2019/2020

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Gminy Łużna.

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym; dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia
i nie podlegają rekrutacji.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący   w uchwale Rady Gminy Łużna nr XXXIII z dnia  24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których prowadzącym jest Gmina Łużna.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  a także terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla których Gmina Łużna jest organem prowadzącym

 

 Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. do godziny 1500

od 5 sierpnia 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r. do godziny 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 15 marca 2019 r.

godzina 1500

do 19 sierpnia 2019 r.

godzina 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 marca 2019 r. godzina 1500

21 sierpnia 2019 r.

godzina 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 25 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godziny 1500

od 22 sierpnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. do godziny 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3 kwietnia 2019 r. godzina 1500

28 sierpnia 2019 r. godziny 1500

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna.

Kryteria naboru do przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz  uchwała Rady Gminy Łużna nr XXXIII z dnia  24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których prowadzącym jest Gmina Łużna.

Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:

- pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

- drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący publiczne przedszkole. 

Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z poźn. zm. ).


Kryteria określone przez Radę Gminy Łużna (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów) -  Uchwała Rady Gminy Łużna nr XXXIII z dnia  24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których prowadzącym jest Gmina Łużna.

W postepowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca mogą wziąć udział dzieci:

 • z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • sześcioletnie (urodzone w 2013 roku)
 • pięcioletnie (urodzone w 2014 roku),
 • czteroletnie (urodzone w 2015 roku),
 • trzyletnie (urodzone w 2016 roku).

Rekrutacja na rok 2019/2020 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:

 • wewnętrzny – w terminie od 4 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019 r. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do ww. publicznych przedszkoli składają w placówce, do której uczęszcza dziecko deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. 

Wzór deklaracji rodzice pobierają z placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym. Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,  a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Łużna jest organem prowadzącym

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

od 4 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18 lutego 2019 r. do 04 marca 2019 r. do godziny 1500

od 23 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 1500

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 7 marca 2019 r. do godziny 1500

do 10 maja 2019 r. do godziny 1500

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 marca 2019 r. godzina 1500

15 maja 2019 r. godzina 1500

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11 marca 2019 r. do 14  marca 2019 r. do godziny 1500

od 20 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godziny 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 marca 2019 r.

godzina 1500

28 maja 2019 r. godzina 1500

 

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 


ZAŁĄCZNIKI:

 1. Uchwała Rady Gminy.
 2. Zarządzenie Wójta Gminy.