Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesnej

WÓJT GMINY ŁUŻNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej

 

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone                               w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), powinny zawierać:

 

1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki,

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie,

2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający informację  o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
  •  stażu pracy dydaktycznej -    w przypadku nauczyciela akademickiego,
  •  albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)        oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4)        poświadczone przez    kandydata       za zgodność    z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5)         poświadczone przez   kandydata       za zgodność    z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6)     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 07 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz.931) –  w  przypadku cudzoziemca,

7)         poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku kierowniczym,

8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia       17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych              (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),

11)       oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy                 z dnia 18 października 2006 r. o       ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2017 r. poz. 2186) -  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej placówki urodzonego przed dniem 01 sierpnia   1972 r.

12)       poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)       poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym adresem poczty e-mail i numerem telefonu oraz informacja czy koncepcja została sporządzona również w formie multimedialnej oraz dopiskiem:

 

„Nie otwierać – konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II                w Biesnej”

 

w terminie do 22 marca 2019 r.

w godzinach pracy urzędu na adres :

Urząd Gminy Łużna,

Łużna 634, 38 – 322 Łużna,

pokój 111 (Sekretariat).

 

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki.

 

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łużna

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust 2  pkt 4-7, 12 i 13. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokutemu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.