Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019 - druki do pobrania

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich planuje się przeprowadzić 7 kwietnia 2019 roku (niedziela). Prawo wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze danego sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat.

 

Nie mają prawa wybierania osoby :

1. ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo,

   2. pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu.

 

Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może zostać każdy, komu przysługuje bierne prawo wyborcze.

Na terenie Sołectwa Szalowa tworzy się dwa obwody wyborcze, Nr 1 obejmujący wieś Szalowa i Nr 2 obejmujący wieś Bieśnik.

W obwodzie nr 1 wybiera się 5 członków Rady Sołeckiej z Szalowej, natomiast w obwodzie Nr 2 wybiera się 2 członków rady sołeckiej z Bieśnika. Sołtysa wybiera się jednego dla całego sołectwa.

Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na jednakowych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

 

Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają sołtysa i radę sołecką spośród nieograniczonej liczby kandydatów wcześniej zgłoszonych.

 

Wybory są tajne - komisja wyborcza zapewnia wyborcom możliwość korzystania z  osłoniętego miejsca w celu poczynienia skreśleń na karcie do głosowania.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów Wójt powołuje swojego Pełnomocnika którym jest Pani Halina Stępień pracownik biura Rady Gminy.

 

Wójt powołuje sołeckie komisje do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych sołectwach w składzie 3-5 osób w tym 1 z Urzędu Gminy.

W razie zgłoszenia większej niż wymagana ilość kandydatów na członków komisji nastąpi losowanie.Za pracę w komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto minus podatek.

Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się do Pełnomocnika Wójta ds. wyborów w terminie określonym w kalendarzu wyborczym pok. Nr 103 w Urzędzie Gminy.

Zgłaszając kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz listę poparcia . Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, Pełnomocnik ds. wyborów sporządza listy kandydatów z każdego sołectwa w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane do publicznej wiadomości mieszkańców sołectw, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Zgłosić kandydata może każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze.

Kandydować można równocześnie na sołtysa i członka rady sołeckiej.  Zgłaszając kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, oraz wskazać, czy jest to kandydat na sołtysa, czy też kandydat na członka rady sołeckiej.

W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wybory odbywają się z tym że głosuje się wtedy za lub przeciw kandydaturze.

Kandydat może prowadzić kampanię wyborczą. Nie prowadzi się kampanii wyborczej w dniu wyborów.

 

Na karcie do głosowania, kandydatów na sołtysa oraz członków rady sołeckiej umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych bez przerwy w godzinach od 8-ej do 17-tej.

Frekwencja wyborców nie ma wpływu na ważność wyborów.

 

Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza.

Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni przez kandydatów na sołtysa lub członków rady sołeckiej. Mąż zaufania powinien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość oraz potwierdza odbiór karty do głosowania własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Po otrzymaniu karty do głosowania na sołtysa, wyborca stawia znak "X"  w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydata, na którego oddaje głos.

Po otrzymaniu karty do głosowania na członków rady sołeckiej wyborca stawia znak "X" w kratce po prawej stronie obok nazwiska kandydatów, na których oddaje głos, w ilości co najwyżej równej liczebnemu składowi rady sołeckiej.

Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. (maksymalnie 5 osób  tylko w Bieśniku 2 osoby)

 

W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszych "zasad".

Protest wnosi się na piśmie do Wójta Gminy.

Sporządziła Teresa Burkot


Załączniki:

  1. Zarządzenie 49/2019 w sprawie zarządzenia wyborów.
  2. Komplet dokumentów zgłoszeniowych - Załaczniki 1-21.
  3. Informacja o przetwarzaniu danych - RODO.

 


Zobacz więcej: >>>BIP Gminy Łużna<<<