WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW na kadencję 2020-2023

Na podstawie art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm) Biuro Rady informuje, że terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Sądów powszechnych Następnie w terminie najpóźniej do końca października 2019 r. Rada Gminy dokona wyboru ławników do Sądów Powszechnych.

 

Do:

  1. Sądu Rejonowego w Gorlicach - 1 osoba

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, 

Druki zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać w Urzędzie  Gminy w Łużnej pok.103 lub na stronie internetowej Gminy. Informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Biura Rady  - Halina Stępień  pok. Nr 103 , tel. 0-18-3543922 w 103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)    dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty  wymienione w pkt. 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji ( dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat,

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

 NIE MOŻNA BYĆ ŁAWNIKIEM JEDNOCZEŚNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM SĄDZIE.
 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 


Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia na ławnika.
  2. Lista osób popierających.
  3. Klauzula Informacyjna.