IX Sesja Rady Gminy Łużna - 10 czerwca 2019 - transmisja online


 

 


Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Raport o stanie gminy Łużna za 2018 rok (Debata, głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Łużna.)
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łużna za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łużna”.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/61/19 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie chwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna od dnia 1 września 2019 roku.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele publiczne.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
 21. Przedstawienie przez Komisję Inwentaryzacyjną do wiadomości projektów  sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania przez Gminę Łużna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi.
 23. Informacja o ławnikach sądowych.
 24. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej dla Gminy Łużna.
 25. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 26. Wolne wnioski.

Zakończenie obrad.