OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Łużna Uchwały Nr VIII/67/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w pełnych granicach administracyjnych gminy, oznaczonych na załączniku graficznym do Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634 w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna oraz na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugluzna

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000 z późn. zm.).

 


Złączniki:

  1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania Studium.