INFORMACJA DOT. USUWANIA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE SĄ BUDYNKI MIESZKALNE W GMINIE ŁUŻNA

Urząd Gminy Łużna zwraca się do mieszkańców z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków poprzez podmioty do tego uprawnione.

 

W przypadku podjęcia przez gminę czynności kontrolnych władający nieruchomością ma obowiązek przedstawić dowody opłat za wykonaną usługę (rachunki, faktury VAT).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.