Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

 

STAROSTA GORLICKI

 

zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże – Polna - Łużna w km 4+832,91 – 5+297,97 w miejscowości Szalowa”, na wniosek Zarządu Powiatu Gorlickiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Waniczka F.U.H. RENOWA, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Szalowa gmina Łużna, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (rozbudowa DP 1466K) – gmina Łużna (120506_2), obręb ewid. Szalowa (120506_2.0004) dz. Nr: 96/10 (96/2), 385/2 (385), 396/9 (396/6), 400/11 (400/2), 400/13 (400/7), 403/4 (403/1), 403/6 (403/2), 404/6 (404/2), 404/8 (404/4), 406/2 (406), 407/7 (407/4), 475/3 (475/2), 476/3 (476/1), 476/5 (476/2), 478/5 (478/3), 478/7 (478/4), 481/6 (481/2), 481/8 (481/3), 481/10 (481/4), 481/12 (481/5), oraz na działkach drogowych nie podlegających podziałowi stanowiących pas drogi powiatowej nr 386/1, 387/3, 387/5, 396/4, 470/4.

 

 

Szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych pod w/w inwestycję oraz podlegających podziałowi :

 

Stan dotychczasowy :                      Stan po podziale :

działka nr 96/2                                   96/9        –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           96/10      –  pod drogę

działka nr 385                                   385/1      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           385/2      –  pod drogę

działka nr 396/6                                 396/8      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           396/9      –  pod drogę

działka nr 400/2                                 400/10    –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           400/11    –  pod drogę

działka nr 400/7                                 400/12    –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           400/13    –  pod drogę

działka nr 403/1                                 403/3      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           403/4      –  pod drogę

działka nr 403/2                                 403/5      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           403/6      –  pod drogę

działka nr 404/2                                 404/5      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           404/6      –  pod drogę

działka nr 404/4                                 404/7      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           404/8      –  pod drogę

działka nr 406                                     406/1      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           406/2      –  pod drogę

działka nr 407/4                                 407/6      –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           407/7      –  pod drogę

działka nr 475/2                                 475/3      –  pod drogę

                                                           475/4      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 476/1                                 476/3      –  pod drogę                                                                                                         476/4      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 476/2                                 476/5      –   pod drogę                                                                                                        476/6      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 478/3                                 478/5      –  pod drogę                                                                                                         478/6      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 478/4                                 478/7      –  pod drogę                                                                                                         478/8      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 481/2                                 481/6      –   pod drogę                                                                                                        481/7      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 481/3                                 481/8      –  pod drogę                                                                                                         481/9      –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 481/4                                 481/10    –  pod drogę                                                                                                         481/11    –  dotychczasowe przeznaczenie

działka nr 481/5                                 481/12    –  pod drogę                                                                                                         481/13    –  dotychczasowe przeznaczenie

 

            Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy (i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia) - w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 .

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.