Konkurs fotograficzny „Bądź EKO”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Bądź EKO”

 

ORGANIZATOR – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej – Gmina  Łużna
 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn.:

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

 

NAZWA WNIOSKODAWCY:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

Oś 4
Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.3

Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

 

Cel konkursu:

 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łużna;
 2. Wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych źródeł energii;
 3. Promocja pozytywnych nawyków związanych z takimi zagadnieniami, jak obniżania poziomu niskiej emisji za pomocą paliw stałych i biomasy, zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów;
 4. Popularyzowanie postaw proekologicznych, wzbudzenie wrażliwości ekologicznej;
 5. Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska;

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty;
 2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja postanowień regulaminu;
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca Gminę Łużna;
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną prace;

 

Zasady dotyczące zdjęć związanych z ekologią:

 1. Zdjęcie powinno być wykonane na terenie Gminy Łużna;
 2. Zdjęcie powinno być formatu JPG wgrane na płytę CD lub pendrive’a, nie może przekraczać 10 MB;
 3. Zdjęcie powinno być wykonane za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia rejestrującego obraz;

 

Tematyka zdjęcia powinna dotyczyć jednego z tematów:

 1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
 2. Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia;
 3. Pokazanie w jaki sposób można zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza, zaśmiecania środowiska itp.;
 4. Promocja pozytywnych nawyków związanych z takimi zagadnieniami, jak zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów itp.;
 5. Popularyzowanie postaw proekologicznych, wzbudzenie wrażliwości ekologicznej.
 6. Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska;        

 

Warunki:

 1. Zdjęcia niespełniające kryteriów określonych w powyższych punktach podlegają wyłączeniu od udziału w Konkursie;
 2. Zdjęcie wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym, będącym załącznikiem do regulaminu, należy złożyć lub wysłać na adres Urząd Gminy Łużna 38-322 Łużna 634 do dnia 20.09.2019 r. – decyduje data wpływu - z dopiskiem Konkurs „Bądź EKO”.

Zdjęcia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę;

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie były wykorzystywane
  w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez inne podmioty;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia od udziału w Konkursie zdjęć niskiej jakości, a także obrazów:
 1. Naruszających prawo polskie lub innych krajów UE;
 2. Naruszających godność człowieka;
 3. Naruszających zasady dobrych obyczajów;
 4. Naruszających inne dobra osobiste osób trzecich;
 1. Organizator nie będzie dokonywał zwrotów zdjęć biorących udział w Konkursie ani zdjęć wyłączonych od udziału w Konkursie;
 2. Uczestnicy konkursu będą zachęcali społeczność lokalną do właściwych postaw ekologicznych poprzez: Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska Gminy Łużna w zakresie szkodliwości niskiej emisji przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii; Wykorzystania tego, co może sprzyjać mieszkańcom – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń;
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

 

Działania podlegające ocenie w ramach konkursu

W ramach konkursu zadaniem uczestników będzie, w sposób jak najbardziej innowacyjny zachęcić mieszkańców swojej gminy do właściwych postaw proekologicznych.  

 

Prace powinny wskazywać proponowane działania proekologiczne oraz pobudzać świadomość ekologiczną innych mieszkańców w zakresie skutków spalania odpadów na cele ogrzewania i emisji do środowiska, a także promować pozytywne nawyki związane
z takimi zagadnieniami, jak obniżanie poziomu niskiej emisji za pomocą paliw stałych, zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów.

 

Termin i miejsce składania prac

Prace należy składać do 20.09.2019 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Łużna 38-322 Łużna 634 wraz z załącznikiem do regulaminu.

 

 

 

 

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Ocena prac dokonana zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

Komisja uwzględni następujące kryteria:

 • Oryginalność i innowacyjność pracy;
 • Przekaz treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu;
 • Uwzględnienie i przedstawienie wykorzystania urządzeń grzewczych na paliwa stałe;
 • Pomysłowość i efektywność przekazu;
 • Sposób prezentacji działań ekologicznych;
 • Wartość merytoryczną przekazu;
 • Walory estetyczne prezentowanych materiałów;

 

Nagrody
Za zdobycie następujących miejsc w konkursie organizator przewiduje poniższe nagrody:

I miejsce –  GŁOŚNIK BAMBUSOWY SOUND BAMBOO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO
II miejsce – DREWNIANY POWER BANK EKO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO

III miejsce GRA TYPU JENGA, UKŁADANKA LOGICZNA DIAMOND, KUBEK KAVI , TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO, DREWNIANE JO JO

 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.luzna.pl

 

Wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Łużna pok. 104 – I piętro w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 13:00

 

Prawa autorskie

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu.

 

Inne postanowienia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 2. „Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w związku z udziałem w niniejszym Konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: gmina@luzna.pl lub pod nr 18 354 39 22

Załączniki:

Karta zgłoszenia uczestnika konkursu