XI Sesja Rady Gminy Łużna - 22 sierpnia 2019 - transmisja online

 


 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łużna Śp. Księdzu Prałatowi Józefowi Zabrzeńskiemu.  (P. Wójt)
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku. (P. Skarbnik)
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna. (P. Skarbnik)
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (P. Skarbnik)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łużna, a Gminą Gorlice w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Gorlice na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łużna, z której ścieki będą odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżówka, do miejskiej oczyszczalni ścieków. (Daniel Klimek)
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna" oraz Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna". (Daniel Klimek)
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/77/19 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa. (Halina Stępień)
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa. (Halina Stępień)
 15.  Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łużna do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej oraz przyjęcia Statutu Związku. (P. Wójt)
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Zakątek Malucha" w Łużnej oraz ustalenia jego Statutu.(P. Skowron)
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
 18. Podjęcie Uchwały     w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego2014- 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej” oraz nadania mu statutu. (P. Wójt)
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna. ( Joanna Drożdż)
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( Joanna Drożdż)
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Łużna. (Biesna) (Ewelina Sobolewska)
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Łużna (Szalowa) (Ewelina Sobolewska)
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony. ( 4) (Ewelina Sobolewska)
 25. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony.(1) (Ewelina Sobolewska)
 26. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Powiatu Gorlickiego propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyznaczenia terminu do przedstawienia w tej sprawie opinii. (Miłosz Passoń)
 27. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łużna.
 28. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna numer VII/56/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członkówa. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 29. Wolne wnioski

Zakończenie obrad