Obwieszczenie o wydaniu decyzji

STAROSTA GORLICKI zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. znak: AB. 6740.569.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3, ustawy z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

 

STAROSTA GORLICKI

 

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. znak: AB. 6740.569.2019                          o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże – Polna - Łużna w km 4+832,91 – 5+297,97 w miejscowości Szalowa”,

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 17 czerwca 2019r.

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Waniczka F.U.H. RENOWA,

ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Szalowa gmina Łużna, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

 

- pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (rozbudowa DP 1466K) – gmina Łużna (120506_2), obręb ewid. Szalowa (120506_2.0004) dz. nr: 96/10 (96/2), 385/2 (385), 396/9 (396/6), 400/11 (400/2), 400/13 (400/7), 403/4 (403/1), 403/6 (403/2), 404/6 (404/2), 404/8 (404/4), 406/2 (406), 407/7 (407/4), 475/3 (475/2), 476/3 (476/1), 476/5 (476/2), 478/5 (478/3), 478/7 (478/4), 481/6 (481/2), 481/8 (481/3), 481/10 (481/4), 481/12 (481/5), oraz na działkach drogowych nie podlegających podziałowi stanowiących pas drogi powiatowej nr 386/1, 387/3, 387/5, 396/4, 470/4.

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Zarządu Powiatu Gorlickiego, zatwierdzenia projektu budowlanego, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna .

                W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30.                      

Od ww decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.                             

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

            Ww przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

            Jednocześnie informuje się, iż obwieszczenie Starosty Gorlickiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, w siedzibie Urzędu