Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rozeznanie potrzeb w Gminie Łużna

Gmina Łużna zamierza aplikować w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Łużna do dnia 17 października 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej mogą zgłaszać zainteresowanie udziałem w programie.

 

Zgłoszenia składać można osobiście, telefonicznie (18 354-30-41, 18 354-30-10) bądź za pośrednictwem poczty e-mail (gops@luzna.pl). Poniżej więcej informacji na temat programu.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta z zastrzeżeniem zachowania wymogów prawnych co do asystenta.

Gmina może zlecić wykonywanie usług asystenta zewnętrznym podmiotom, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Zainteresowanie udziałem w programie należy zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej do dnia 17 października 2019 roku:

 • osobiście
 • telefonicznie (18 354-30-41, 18 354-30-10)
 • za pośrednictwem poczty e-mail (gops@luzna.pl)

 


Źródło: gops.luzna.pl