Program profilaktyczny – wykrywanie raka jelita grubego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności przypadków zachorowań na raka jelita grubego we wczesnych stadiach, zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć, obniżenie umieralności oraz obniżenie kosztów leczenia w skali kraju. Celem projektu, jest również zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programie oraz promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia poprzez wsparcie mobilności pracowników.

Projekt realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Badania wykonywane są w Pracowni Endoskopii (główny budynek szpitala - V piętro). W ramach projektu można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe w znieczuleniu, pacjent otrzymuje bezpłatny preparat do przygotowania jelita. Planowane efekty: projekt zakłada przebadanie 1.600 uczestników w okresie od 01.05.2019r do 30.04.2021r. Całkowita wartość projektu: 1 595 659,43 PLN; dofinansowanie w kwocie: 1 515 659,43 PLN, z tego: współfinansowanie z UE: 1 356 310,51 PLN; współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 159 348,92 PLN.

Projekt skierowany do osób które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu gorlickiego.

Do badań kwalifikują się:

- osoby w wieku 50-65 lat,

- osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

- osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie z poradni genetycznej).
Wyłączenia z grupy docelowej - osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy pacjentów z zespołem Lyncha) i osoby z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego.
Projekt jest dedykowany dla Ciebie. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami. Co możemy zrobić, aby Panu/Pani ułatwić dostęp do realizowanego Projektu? Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestnika/uczestniczki Projektu: telefonicznie, e-mailowo lub osobiście - na podane poniżej dane kontaktowe.

INFORMACJA I REJESTRACJA:
- telefonicznie: (18) 35-53-396 lub 882-102-244, lub
- e-mail: szpital@szpital.gorlice.pl lub
- osobiście: w Szpitalu - Pracownia Endoskopii (V piętro) lub Biuro projektu (Biuro projektu znajduje się na parterze Szpitala naprzeciwko gabinetu Dyrektora szpitala).