Spacer po Gminie Łużna

Gmina Łużna Uchwałą Rady Gminy Łużna nr VIII/67/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. przystąpiła do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, które wykraczają poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie oraz na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej tematyki planowania przestrzennego.

W ramach uczestnictwa w projekcie „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0” Gmina Łużna pozyskała środki na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych. W dniu 08.11.2019 r. odbędzie się spacer badawczy który pomoże nam odpowiedzieć na pytania:

Jak powinno wyglądać centrum Łużnej?

Jak wykorzystać teren nieczynnego kamieniołomu?

Jak urządzić okolice cmentarza nr 123 Łużna – Pustki?

Spacer badawczy jest pierwszym z cyklu spotkań w ramach konsultacji społecznych. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie warsztatów przyszłościowych w każdym z sołectw na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.