Warszaty Przyszłościowe - zapraszmy na konsultacje

Wójt Gminy Łużna zaprasza na Warsztaty Przyszłościowe dotyczące miejscowości w Gminie Łużna.

 

Gmina Łużna Uchwałą Rady Gminy Łużna nr VIII/67/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. przystąpiła do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, które wykraczają poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie procesów inwestycyjnych w gminie oraz na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej tematyki planowania przestrzennego.

Na terenie Gminy Łużna obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 1999 roku. Po 20 latach od jego uchwalenia stajemy przed wyzwaniem jego aktualizacji. Uchwałą nr VIII/67/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Łużna zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.


 

 


 

Zobacz także: >>>Spacer Badawczy po Łużnej<<<