XVI Sesja Rady Gminy Łużna - 25 listopada 2019 - transmisja online

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 25 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łużna na 2020 rok.
 12.  Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łużna na 2020 rok.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łużna na lata 2019-2032.”
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 1024/2, 1023 w Łużnej.
 17.  Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 137/2 w Łużnej.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 1014/2 w Łużnej.
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad.