XVIII Sesja Rady Gminy Łużna - 20 grudnia 2019 - transmisja online

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 20 grudnia 2019 roku o godz. 12:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wykazu wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji i zanieczyszczeń do powietrza, Podziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Podziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr XLV/368/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Łużna.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz  zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Łużna.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia z Miastem Nowy Sącz porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Łużna wykonania zadania publicznego.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2020 rok w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2020rok.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior + dla mieszkańców Gminy Łużna.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łużnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/133/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łużna” na lata 2019-2032.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 22. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łużna  z autopoprawkami na 2020 rok.
 23. Wolne wnioski
 24. Zakończenie obrad.