Rozpoczęcie naboru wniosków na modernizację kotłowni i wymianę pieca

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Łużna w dniu 26 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XLIV/362/18 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

 

w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informujemy, że od dnia 02 stycznia 2020 r. przyjmuje się od osób zakwalifikowanych do programu wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów.

Regulamin udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Łużna (pok. 4) oraz na stronie internetowej Gminy Łużna – www.luzna.pl w zakładce Czysta Gmina.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w Regulaminie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Łużna – pok. 111 (sekretariat). Terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do programu i zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na kotły na paliwo stałe, na kotły gazowe lub kotły na biomasę.

Przypominamy, że warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest posiadanie dokumentu „Certyfikat energetyczny” a także akceptacja Regulaminu.