XX Sesja Rady Gminy Łużna - 27 stycznia 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XX Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 27 stycznia 2020 roku o godz. 15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2020 Nr XVIII/159/31/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/158/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XVIII/149/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XVIII/154/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łużnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna- część działek Nr 163/4 i 164 w Woli Łużańskiej.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna- działka Nr 635/6 w Łużnej.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łużna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1548/1 obr. Łużna wraz z prawem własności obiektów budowalnych w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustanowienie stosownych służebności.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna w celu przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/98/19 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej” oraz nadania mu statutu.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 18. Przedstawienie przez Komisję Inwentaryzacyjną do wiadomości projektów  sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.