Kontrole palenisk na terenie Gminy Łużna

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie objętym swoją właściwością.

 

Do najważniejszych obowiązków w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji należy obowiązek przestrzegania zapisów Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwały antysmogowej.

W związku z powyższym osoby upoważnione przez Wójta Gminy Łużna będą pojawiać się w domach bez wcześniejszej zapowiedzi. Osoba kontrolowana jest zobowiązana umożliwić przeprowadzenie kontroli w swoim budynku.

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej dla Małopolski obejmuje kontrolę urządzenia grzewczego oraz kontrolę stosowanego paliwa i jest realizowana na podstawie Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Łużna z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach znajdujących się na terenie Gminy Łużna.

Szczegóły uchwały antysmogowej dostępne są na stronie:  https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/