EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Łużna ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie Gminy Łużna o wypełnienie druku (druk zgłoszenia ewidencji zbiorników) zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną w formie skanu dokumentu.

Zgłoszenie dotyczy zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Łużna.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane przy udziale Urzędu Gminy Łużna (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub dofinansowane z Budżetu Gminy Łużna) zostały ujęte w przedmiotowej ewidencji i nie ma obowiązku dokonywania niniejszego zgłoszenia.

Zgłoszenie dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

 


Załącznik:

- Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników.