„Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM - edycja 2”

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM - edycja 2” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę projektu kierujemy do osób biernych zawodowo z grupy NEET w wieku 18-29 lat, zamieszkujących obszary wiejskie położone poza ZIT (Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi), do Rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem lub do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zakładamy objęcie wsparciem 25 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego lub Miasta Nowego Sącza.

Każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać BEZPŁATNIE ze szkoleń i kursów zawodowych zapewniających stypendium szkoleniowe; a także  z płatnych staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy. Ponadto przewiduje się identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestnika, pośrednictwo pracy, warsztaty grupowe, a także zwrot kosztów dojazdu oraz kosztów związanych z opieką nad dzieckiem/osobą zależną. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia przez bierne zawodowo osoby, podniesienie ich kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do października 2021 roku.

 Szczegółowe informacje o projekcie wraz z Regulaminem Projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacja-cp.pl, pod numerem telefonu: 884-339-740, w Biurze Projektu: ul.Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz, a także pod adresem e-mail: fundacja-cp@wp.pl 

            Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału!