XXIV Sesja Rady Gminy Łużna - 04 maja 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 4 maja 2020 roku o godz. 15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 Proponuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2020 Nr XVIII/159/31/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/158/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18  „Wysokiej jakości usługi administracyjne” 
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w Projekcie na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, RPO Województwa Małopolskiego
 9. Przedstawienie przez Komisję Inwentaryzacyjną do wiadomości projektów  sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.