Konsultacje On-Line Studium Uwarunkowań Przestrzennych

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w formie on-line dotyczących przygotowywanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna.

 

Konsultacje te stanowią podsumowanie dotychczas przeprowadzonych przez Gminę Łużna pogłębionych działań konsultacyjnych w ramach których każdy z mieszkańców, przedsiębiorców czy podmiotów społecznych mógł zgłosić swoje propozycje oraz wyrazić opinię w zakresie pożądanych kierunków rozwoju Gminy.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym projektem studium zawierającym zaproponowane kierunki rozwoju przestrzennego gminy i poszczególnych miejscowości oraz sprawdzenia, w jakim zakresie uwzględniono w projekcie uwagi i wnioski zgłaszane przez mieszkańców podczas konsultacji.

Zachęcamy także do zgłaszania uwag, opinii, komentarzy dotyczących przedstawionego projektu studium, za pośrednictwem formularza uwag.

Na uwagi czekamy do 7 czerwca 2020 r.

 


Link do konsultacji: http://sip.gison.pl/luzna_konsultacje