Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY ŁUŻNA NA LATA 2019-2035”

Wójt Gminy Łużna Zarządzeniem nr 69/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Łużna na lata 2019-2035”

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst  Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 283).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Łużna, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 22.06.2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

- wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna lub

- pocztą elektroniczną na adres klimekd@luzna.pl z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”

- telefonicznie pod nr 18 354-30-39 wew. 307

- lub ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie, do dnia 25.06.2020 zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z osobami/podmiotami zgłaszającymi uwagi.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.


Strategia Elektromobilności znajduje się w >>>BIP Gminy Łużna.<<<