Gospodarka śmieciowa po nowemu!

Gospodarka odpadami w 2020 roku to wyzwanie, z którym mierzą się wszystkie samorządy w Polsce. W wyniku nowych regulacji prawnych oraz znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych także Gmina Łużna musiała dokonać zmian w stawkach za wywóz i utylizację śmieci. Dokładamy wszelkich starań, aby zmiany te były jak najmniej dotkliwe dla każdego Mieszkańca. Jednak, aby możliwe było zminimalizowanie kosztów przy jednoczesnym spełnianiu oczekiwań obywateli, niezwykle istotna jest współpraca, zgodne działanie gminy i społeczeństwa, odpowiedzialne podejście do kwestii segregacji odpadów i nasza wspólna troska o czystą gminę.

 

Od pierwszego lipca pierwszy raz oddajemy worki z naklejonymi kodami kreskowymi, także na PSZOK - Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy posiadać kod kreskowy który przekażemy obsłudze.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Łużna musiały zostać ustalone w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji śmieci. Podkreślić należy, iż środki pochodzące z podwyżki opłat zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 roku nie mogą zasilić żadnych innych zadań w budżecie Gminy.

Utrzymanie dotychczasowych stawek, które nie uwzględniały realnych kosztów nie jest możliwe w obliczu konieczności gospodarowania odpadami w sposób zgodny z oczekiwaniami obywateli czyli taki, który ma na względzie zarówno ochronę zdrowia oraz życia ludzi jak i troskę    o środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy na co dzień. Wzrost opłat dotyka wszystkie samorządy w Polsce, a zmiany stawek są sukcesywnie wprowadzane przez gminy z chwilą podpisywania nowych umów z odbiorcami.                       

Za bezpośrednie przyczyny wzrostu kosztów gospodarowania odpadami należy uznać:

  • zaostrzenie przepisów i podniesienie opłaty środowiskowej
  • wejście w życie przepisów ustawy o zmianie utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzenie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (podział na aż pięć frakcji) oraz nowych zasad segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju;
  • nowe obowiązki nałożone na instalacje przetwarzające odpady, takie jak: monitoring wizyjny, zabezpieczenie finansowe roszczeń, regulacja tytułów prawnych do nieruchomości, wymogi przeciwpożarowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2018 r.);
  • wzrost płacy minimalnej na przełomie lat 2016 – 2018;
  • ogólny wzrost kosztów – cen paliw i cen energii elektrycznej.

- Na początku bieżącego roku został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów, do którego przystąpiła tylko jedna firma. Już wtedy stawka wydawała się bardzo wysoka.  Przetarg na gospodarowanie odpadami w drugiej połowie roku zakończył się kwotą 850 tys. zł. Podobnie złożona została tylko jedna oferta. Aby zamknąć bilans Gmina Łużna musi w kolejnych miesiącach dołożyć do opłat za wywóz i utylizację śmieci prawie 130 tys. zł - mówi Mariusz Tarsa Wójt Gminy Łużna. -  Wspólnie   z Radnymi podjęliśmy szereg decyzji, które w dużej mierze są decyzjami nowatorskimi. Wydaje mi się, że po wdrożeniu pewnych rozwiązań i wypracowaniu określonego systemu gospodarowanie odpadami w naszej Gminie będzie odbywało się w sposób sprawny, ale przede wszystkim efektywny i oszczędny.  W Gminie Łużna od 1 lipca 2020 roku zostaje wprowadzony system identyfikacji odpadów. Worki i pojemniki podczas odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych muszą posiadać wydany przez Urząd Gminy Łużna samoprzylepny nadruk zawierający kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz wskazujący rodzaj odpadów. Dzięki temu Gmina będzie w stanie zweryfikować ich rodzaj oraz ilość. Pomoże to także w określeniu proporcji śmieci zmieszanych do segregowanych. Są to dane, które Gmina każdego roku powinna weryfikować i analizować w celu uniknięcia kar finansowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Będą to też cenne informacje dla każdego z Mieszkańców ponieważ kwota, jaką zapłacimy za śmieci będzie zależała w dużej mierze od naszego odpowiedzialnego podejścia do tematu – dodaje Mariusz Tarsa.

 

Poznajmy nowe zasady

            Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łużna Nr XXV/202/20 z dnia 29.05.2020r. nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 20 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów segregowanych. Opłata ta będzie zmniejszona o 3 zł za osobę dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy sami zagospodarują odpady biologiczne w kompostowniku przydomowym. Opłatę podwyższona w wysokości 40 zł miesięcznie od osoby zapłaci właściciel  nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

            Pewne ograniczenia pojawią się także w regulaminie przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u. O szczegółach Urząd Gminy Łużna poinformuje w późniejszym czasie.

           


 

 


Kolejna ważna zmiana dotyczy przedsiębiorców. Mają oni obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.  Od 1 lipca Gmina Łużna nie będzie mogła odbierać odpadów pochodzących z tych nieruchomości.

     Nowa deklaracja śmieciowa    

Uchwałą Nr XXV/203/20 z dnia 29 maja 2020r. została wprowadzona nowa deklaracja śmieciowa. Mieszkańcy otrzymają wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dystrybuowana będzie przez Sołtysów wraz z kodami kreskowymi oraz workami, należy ją wypełnić oraz złożyć w Urzędzie Gminy

- osobiście,

- listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez e-PUAP.

Masz czas do 31 lipca 2020r.

Bezpośredni link do skrzynki podawczej Urzędu na e-PUAP:

należy wybrać sekcję "Inne sprawy urzędowe" >> "Korespondencja z urzędem", następnie dołączyć wypełnionej deklaracji oraz opatrzyć ją podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym


 


Kliknij i pobierz deklarację

      Niezbędne jest wspólne i zgodne działanie na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, dlatego zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o rzetelne i uczciwe wypełnianie deklaracja śmieciowych, tak aby uniknąć wzrostu opłat w kolejnych latach.  Pamiętajmy także, jak wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne przynosi segregowanie odpadów, mając jednocześnie świadomość, iż błędy popełniane  przy segregacji mogą oznaczać dla gminy dodatkowe wydatki.


Załączniki:

1. Daklaracja wraz w instrukcją do wypełnienia.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Łużna.

3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Dodatkowe informacje - pytania i odpowiedzi - BIP Gminy Łużna.


Zobacz także: