Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łużna

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łużna

 

            Gmina Łużna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Łużna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zamawiający: Gmina Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna

2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Łużna,
a Narodowym  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

b) data zakończenia: do 30 września 2020 r.

 

3. Opis Przedmiotu zamówienia:

CPV:  90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Łużna.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łużna, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Łużna, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi,
na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 15 t.

Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość (t)

a

b

c

1.

Folia rolnicza

12,5

2.

Siatka do owijania balotów

Sznurek do owijania balotów

1,3

3.

 

Opakowania  po nawozach 

Opakowania  typu big bag

1,2

RAZEM

15

       

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym
na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 • ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
 • załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
 • transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
 • rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1/ spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka
  do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
 3. datę odbioru
 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag;
 5. podpis właściciela/ użytkownika
 6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę
  ze wskazaniem pełnionej funkcji,
 7. pieczęć firmową wykonawcy,

2/ do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz.819),

3/ wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/ kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

4/ Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5/ po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:

 1. adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
 2. ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6/ po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7/ Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

8/ Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

9/ Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
2/ Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3/ Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
4/ Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
5/ Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna, do dnia 12.06.2020 r.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna, pok. Nr 111 (sekretariat) do dnia 12 czerwca 2020 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

     Liczy się data odbioru.

 1. Oferta musi być złożona zamkniętej kopercie  z opisem nazwy i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Łużna”.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: 
Anna Górska, tel. 183543039 wew.102

e-mail: gorskaa@luzna.pl

 


Załącznik:

1. Wzór oferty