Zostań Rachmistrzem Spisowym

OGŁOSZENIE o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 

§1.

1.  Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

            1) pełnoletnich;

            2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

            3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

            4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

            5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

§2.

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od                    

15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Łużna pokój nr 111 w godz. 7.00 do 15.00

lub przesłać na adres: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634. Decyduje data wpływu do tut. Urzędu, z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

§3.

1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych odbędą szkolenia obejmujące informacje o:

  1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
  2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
  3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

 

  1. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega   na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem.
  2. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

 

  1. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, o którym mowa w ust. 3, błędu w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego.

 

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

 

  1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

  1. Dyrektor urzędu statystycznego - jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.

 

§4.

Gminny komisarz spisowy informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

§5.

Do przeprowadzenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730 i 1655).

§6.

Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

§7.

Rachmistrzowi terenowemu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245).

 


Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza spisowego.

2. Klauzula informacyjna.