XXVI Sesja Rady Gminy Łużna - 29 czerwca 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 29 czerwca 2020 roku o godz. 15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

 Proponuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Raport o stanie gminy Łużna za 2019 rok (Debata, głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Łużna.)
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łużna za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łużna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XXIX/220/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek Gminy Łużna.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XXII/183/20 z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Rady Gminy Łużna Nr XXIII/194/20 z dnia 7 kwietnia 2020r.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Łużna.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Łużna.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 22. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej.
 23. Przedstawienie przez Komisję Inwentaryzacyjną do wiadomości projektów  sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.