XXVII Sesja Rady Gminy Łużna - 24 lipca 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXVII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 24 lipca 2020 roku o godz. 8:00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Łużnej.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Łużna na lata 2019-2035.”
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszańców gmin członkowskich klastra energii „Biała –Ropa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.