Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Mszanka

Gmina Łużna realizuje operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod tytułem:

 

 „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska (Gmina Łużna)”.

Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska. Zakres operacji zostanie wykonany zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

W wyniku realizacji operacji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, do której planuje się wykonanie 22 przyłączy kanalizacyjnych, co spowoduje zwiększenie wartości objętości oczyszczonych ścieków o 4818 m3/rok.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”