XXXII Sesja Rady Gminy Łużna - 30 listopada 2020 - transmisja online

Zapraszamy na XXXII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 30 listopada 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad WDK w Biesnej.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2020 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2020 rok Nr XVIII/159/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łużna zmienionej Uchwałą nr XX/166/20 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2020r.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łużna na 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łużna na 2021 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku „Zakątek Malucha w Łużnej” prowadzonym przez Gminę Łużna.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.