"Czas na zmiany" - projekt Fundacji MultiRegion

Informujemy, że od dnia 01.11.2020r. realizujemy projekt "Czas na zmiany!" Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

 

• osoby niepełnosprawne,

• osoby w wieku 50+,

• osoby o niskich kwalifikacjach,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

• Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,

• Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,

• Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,

• Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,

• Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,

• Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,

• Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:

• Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do potrzeb,

• Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,

• Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,

• Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,

• Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020-30.06.2022 r.

Wartość projektu: 2 083 854,72 PLN

Wkład UE: 1 771 276,51 PLN

Kontakt:

Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Telefon: 576-567-199

e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl

www: czasnazmiany.multiregion.pl