W Woli Łużańskiej postanie zupełnie nowy PSZOK

Miło nam poinformować, że w siedzibie Urzędu Gminy Łużna została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska”

 

w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z firmą Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy  Hażbud Sp. z o.o z siedzibą w Gorlicach.

Całkowity koszt umowny inwestycji wynosi  991993,38 zł. Brutto, został dofinansowany w wysokości 85% kosztów ogólnych.

Zakres realizacji całej inwestycji odbędzie się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który obejmuje:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Wykonanie robót budowlano – montażowych

Na terenie kompleksu PSZOK który postanie znajdować się będą :

 •  Budynek biurowy z częścią magazynowo - warsztatową dla pracowników obsługi PSZOK i ZGK,
 • Wiaty (2szt.), konstrukcja stalowa dla potrzeb przechowywania maszyn i urządzeń komunalnych,
 • Waga najazdowa towarowa wykorzystywana do pomiaru masy odpadów komunalnych
 • Zadaszone betonowe boksy dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów.
 • Garaże stalowe z bramami podnoszonymi dla potrzeb gospodarczych i magazynowych.
 • Szczelny zbiornik odparowujący o pojemności 96 m3 do gromadzenia wód opadowo roztopowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych
 • Droga wewnętrzna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 756 m2,
 • Ciąg komunikacyjny w postaci chodnika dla pieszych szerokości 1,50 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej zlokalizowany przy budynku biurowym. Powierzchnia chodnika  50 m2.
 • Plac manewrowy o nawierzchni z tłucznia kamiennego o powierzchni 984 m2

 

Budynek oraz całe mające postać zaplecze w znaczący sposób przyczyni się do ochrony środowiska w Gminie Łużna i racjonalizowania gospodarki odpadami komunalnymi. Umożliwi zbieranie i przekazywanie odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla pracowników obsługi oraz klientów dostarczających śmieci.

tekst: A.Sitarz
foto: G.Wałęga


GALERIA: