Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Łużna

W dniu 13.01.2021 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą : „Budowa studni głębinowych na terenie Gminy Łużna”.

 

W wyniku  postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia sektorowego dokonano wyboru Wykonawcy tj.:

Odwierty Kołodziejczyk Spółka Jawna

Małastów 86, 38-307 Sękowa.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót hydrogeologicznych i budowlanych w zakresie budowy studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do budynków nr 70 i 130A na terenie miejscowości Biesna w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotowa studnia będzie zaopatrywała w wodę budynek Wiejskiego Domu Kultury (nr 130A) i Szkoły Podstawowej (nr 70) w Biesnej, a w przyszłości kolejne budynki (zależnie od wydajności).

Zgodnie z zawartą umową wartość inwestycji opiewa na kwotę  95 423,40 zł brutto, a termin zakończenia całości przedmiotu umowy został ustalony na 30 lipca 2021 roku.