Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I

W dniu 02.11.2020 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I”. Przedmiotem zamówienia jest budowa głównych kolektorów grawitacyjnych wraz z dopływami bocznymi o łącznej długości 2498,9 mb.


Przedmiotem zamówienia jest budowa głównych kolektorów grawitacyjnych wraz z dopływami bocznymi o łącznej długości 2498,9 mb.

Wykonawcą jest Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.

Wynagrodzenie ryczałtowe opiewa na kwotę 835 000,000 zł brutto.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni P. Janusz Kostecki.

Odbioru  końcowego zadania dokonano dnia 30.12.2020 roku w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dofinansowanie i całkowita wartość inwestycji wyniosła 846 808,00 zł brutto.