Nabór na Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej

Wójt Gminy Łużna ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”

 

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2021 r.).

 Czas pracy: 56 godzin zajęć w miesiącu, praca również w soboty i niedziele.

Miejsce świadczenia pracy: Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik" w Szalowej,          38-331 Szalowa woj. małopolskie.  

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) ukończenie 18. roku życia,
2) niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka  i rekreacja), posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu.

II. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
2) doświadczenie w pracy na stanowisku animatora sportu na boiskach Orlik,
3) dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
2) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
3) współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
4) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
5) koordynowanie prac porządkowych na boiskach Orlik,
6) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)*,
2) list motywacyjny*,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
4) plan pracy animatora na kompleksie boisk sportowych Orlik - załącznik nr 1,
5) oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - załącznik nr 2,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 3,
7) oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 4.

*List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do  01.02.2021 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634 (pok.111) , 38-322 Łużna, w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy i dopiskiem: „Lokalny Animator Sportu”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Łużna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (18) 35 43 039 wew. 103

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, dlatego w dokumentacji rekrutacyjnej należy wskazać numer telefonu kontaktowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łużna.

Wójt Gminy Łużna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na Animatorów Sportu w ramach programu "Lokalny Animator Sportu " 2021.


Załączniki:

  1. Plan działań animatora.
  2. Oświadczenie załącznik 2
  3. oświadczenie załącznik 3
  4. Oświadczenie załącznik 4