XXXV Sesja Rady Gminy Łużna - 25 stycznia 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 25 stycznia 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia z Miastem Nowy Sącz porozumienia w sprawie powierzenia przez gminę Łużna wykonania zadania publicznego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna, przyjętego Uchwałą nr XX/168/20 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 13.02.2020 roku poz. 1227)
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna, przyjętego Uchwałą nr XX/169/20 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 13.02.2020 roku poz. 1228)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.