Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, Urząd Gminy Łużna informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego będzie można składać osobiście w budynku urzędu w pok. nr 12 (parter)

 

po spełnieniu następujących warunków:

 • obowiązkowe  posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta,
 • zdezynfekowanie dłoni przed wejściem,
 • zachowanie odpowiednich odstępów

 

 1. PROCEDURA ZWROTU

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Łużna, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2021 r. gotówką w banku spółdzielczym w Łużnej albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106)

Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 


Załącznik:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego