OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lutego 2021r.  do 24 lutego 2021r., w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, pokój nr 115 w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są obszary, wskazane na rysunku „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego”, w zakresie dokonanych zmian, wynikających z uwzględnienia uwag, złożonych podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lutego 2021r. w godz. od 11:15 do 12:30. W dyskusji będzie można wziąć udział osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, w pokoju nr 115, telefonicznie na nr telefonu 18 354 39 22 wew. 115 lub online poprzez połączenie video, do którego adres zostanie umieszczony pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,278646,planowanie-przestrzenne.html

Wszystkie informacje, dotyczące ponownego wyłożenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna oraz projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępne będą pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,278646,planowanie-przestrzenne.html

Zgodnie z art. art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: hudzikp@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 r.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: hudzikp@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2021 r.


Załącznik:

  1. Obwieszczenie i projekt studium