Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łużna

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1436 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna, informujemy że Urząd Gminy Łużna przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych .

 

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem  posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej – wykaz dostępny jest na stronie BIP Gminy Łużna w zakładce Ewidencje i rejestry.

Jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej (jeżeli dotychczas nie jest podpisana) i jej dostarczenie do Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634 – pok. 7 (parter) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za usługę (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli mogą zostać wezwani do przedstawienia w/w dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.