Zostań Rachmistrzem Spisowym

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa jako Gminny Komisarz Spisowy w Łużnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 do 09 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki:

1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Klauzula informacyjna