XXXVI Sesja Rady Gminy Łużna - 18 luty 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 18 lutego 2020 roku o godz.8:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łużna ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgodny na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łużna, nieruchomości Skarbu Państwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zmienionej Uchwałą Nr XLV/368/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XVIII/146/19 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2021 roku.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.