Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu Gorlickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Witold Kochan zaprasza na XXIV sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz.: 10.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
3.Informacja Starosty, Służb, Inspekcji i Straży dotycząca działań w zwalczaniu skutków COVID-19.
4.Informacja dotycząca zabezpieczenia świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki   specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii na terenie powiatu gorlickiego.
5.Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników ekonomicznych:
a) Centrum terapii Uzależnień w Gorlicach
b) Szpitala Specjalistycznego im. H.Klimontowicza w Gorlicach – z uwzględnieniem aktualnych uwarunkować realizacji i    finansowanie usług zdrowotnych.
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami powiatu gorlickiego na lata 2017-2020” za okres od 01.01.2019   r. do 31.12.2020 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze Powiat Gorlicki umów o świadczenie usług w zakresie   publicznego transportu zbiorowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gorlickiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przypadające Powiatowi Gorlickiemu wg algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
11.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Gorlickiego w odniesieniu do koncepcji centralizacji szpitali.
12.Przyjęcie informacji z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z XXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie posiedzenia.


Źródło: http://www.powiatgorlicki.pl