Informacje dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Łużna ogłasza, iż związku z zakończeniem prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska, można rozpocząć budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców. Ze względu na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego, podłączenie wszystkich budynków zaplanowanych w projekcie należy zrealizować do końca października 2021 roku.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

w ramach zadań pn.:

-„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska (Gmina Łużna)”,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wola Łużańska (Gmina Łużna) Etap I”.

1. Przyłącza kanalizacyjne do budynków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Regulaminem odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna i przepisami prawa.

2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie i uzyskać potwierdzenie prawidłowości wykonanych robót przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

3. Zgodnie z regulaminem wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. Odbiór jest wykonywany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Przed zasypaniem przyłącza należy również sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i zaklauzulowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Gorlicach (jeden egzemplarz) dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej w możliwie najszybszym terminie (do 2 miesięcy od dnia odbioru robót).

4. Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z sporządzeniem protokołu odbioru (przed rozpoczęciem eksploatacji) należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej o zawarcie umowy, którego załącznikiem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (wzory dokumentów na stronie ZGK).

5. W przypadku działalności gospodarczej, gdzie rozliczenia za odprowadzanie ścieków będą dokonywane na podstawie wodomierza, zużycie będzie naliczane na podstawie odczytu za pomocą przenośnego urządzenia do odczytu danych RadioOdczyt firmy Fila, dlatego zwracamy się z prośbą o  zakup  wodomierza - wraz z modułem radiowym- przystosowanego do pracy z tym urządzeniem. Przed zawarciem umowy (oprócz wniosku o zawarcie umowy, którego załącznikiem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością) należy złożyć wniosek o oplombowanie wodomierza.

6. Projekt, regulamin, komplet wzorów dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łużna - pok. Nr 7.

7. W związku z zobowiązaniami wynikającymi z umowy pożyczki na realizację przedmiotowej budowy prosimy o wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do końca października 2021 roku.

8. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łużna (pok. Nr 7), a także pod nr tel. 18 354 39 22 (wew. 307).


Załączniki:

1. Dokumenty kanalizacyjne - BIP ZGK Łużna