Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach informuje, iż rozpoczął realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

 

CEL PROJEKTU:

  • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim

Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu operacyjnego, jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r. ż., długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet.

 

Budżet projektu w 2015 roku wynosi 896 400 zł,

w tym wkład ze środków EFS jest równy 761 900 zł.

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP w Gorlicach i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.


Więcej informacji na : https://gorlice.praca.gov.pl/projekty-realizowane1/-/asset_publisher/7Y1cdrUfBR5Q/content/2262488-aktywizacja-osob-w-wieku-30-lat-i-wiecej-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorlickim-i-realizowany-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjneg