Ptasia Grypa - Wytyczne PLW w Gorlicach dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorlickiego

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,

- odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi,

- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiając kontakt z dzikim ptactwem,

- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,

- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,

- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których jest przetrzymywany drób,

- przestrzeganie nakazu powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.