XXXVII Sesja Rady Gminy Łużna - 29 marzec 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XXXVII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 29 marca 2020 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łużna za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Rady Gminy Łużna Nr XIV/128/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 247/5 w Łużnej, działki Nr 103/6, 103/8, część działki Nr 102/1 w Łużnej, część działek Nr 1519/2 i 1520/6 w Szalowej.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenie referendum ludowego.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla tymczasowej Rady Stanu NP SKK.
 15. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu Gorlickiego.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.